DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง บรรยายให้ความรู้จากทรัพยากรป่าชายเลน

  • 14 มิ.ย. 2567
  • 83
กรมทะเลชายฝั่ง บรรยายให้ความรู้จากทรัพยากรป่าชายเลน

          วันที่ 14 มิถุนายน 2567 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่ายอาสาสมัครฯ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับ น้อง ๆ นักเรียน จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน เดินทางมาทำ กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรียนรู้การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรป่าชายเลน การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันปลูกเสริมป่าเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน ให้มีความตระหนักรู้ และเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง