DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 30 พ.ย. 2558
  • 764
รองอธิบดี ทช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

               เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รองอธิบดี ทช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาในโครงการ ถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อ่าวไทยตอนบนจัดขึ้นโดยเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก) ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนไท และ สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ พร้อมด้วยคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากชุมชนในท้องที่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง ทิศทางการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในอ่าวไทยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่ง พร้อมยื่นข้อเสนอแนวทางและทิศทาง การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการจัดการปัญหาร่วมกัน

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง