DMCR NEWS

ปิ่นสักก์ นัดประชุมผู้บริหารกรมฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 24 มิ.ย. 2567
  • 442
ปิ่นสักก์ นัดประชุมผู้บริหารกรมฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9/2567 โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/ส่วน ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 อีกทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการประชุมผู้บริหารกรมฯ เมื่อครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้ให้ผู้อำนวยการหรือผู้แทนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ อาทิ การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดโครงการในเดือนกรกฎาคมให้ยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ การจัดโครงการอบรมด้านการสื่อสาร นำเสนอ และประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะให้บุคลากรให้มีความสามารถในการเป็นตัวแทนนำเสนอผลการดำเนินการด้านต่างๆ ของกรม ทช. (Brand Ambassador) การดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ป่าในเมือง โดยมีพื้นที่โครงการป่าในเมือง "มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก" จ.กระบี่ เป็นพื้นที่นำร่องในการเก็บค่าเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยว เพื่อใช้สำหรับการดูแลรักษาพื้นที่ป่าในเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเล การรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมวันทะเลโลกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 การรายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมเครือข่ายระดับประเทศ การดำเนินการกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ ของการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการร่างกรอบกฎหมาย การมอบหมายให้ สทช.10 สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนเกาะโหลน จ.ภูเก็ต เพื่อขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากกรมป่าไม้ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 การรายงานผลการปฏิบัติงานรายการกันเงินเหลื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การรายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กำหนดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2567 รายงานผลการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวง ทส. ประจำปี 2567 และการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ ทช. ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายดำเนินการปฏิบัติตามวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานผลให้ทราบในครั้งต่อไป

 

 

เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง