DMCR NEWS

กรมทะเล หารือกับบลูคาร์บอน เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

  • 3 ก.ค. 2567
  • 286
กรมทะเล หารือกับบลูคาร์บอน เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 (เวลา 11.00 น.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับ ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ กรรมการสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ และคณะ ในการเข้าหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ตลอดจนผู้บริหารจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอธิบดีฯ สำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.

          โดยโครงการฯ นี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ศูนย์รักษาและฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายากที่เจ็บป่วย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์พะยูน และประสานแนวทางการบริหารจัดการอนุรักษ์พะยูนแบบครบวงจรในทุกมิติ โดยตั้งเป้าหมายจำนวนพะยูนในธรรมชาติให้ได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยกำหนดให้มีการวางแผนร่วมกันในการใช้จ่ายงบประมาณก่อสร้างโครงการดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้าง ตลอดจนดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหญ้าทะเลและพะยูน อีกทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยของบลูคาร์บอน เพื่อการอนุรักษ์พะยูนไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง