DMCR NEWS

กรมทะเล นัดประชุม คกก.บริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ

  • 10 ก.ค. 2567
  • 506
กรมทะเล นัดประชุม คกก.บริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 (เวลา 13.30 น.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการฯ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Application)

          สำหรับการประชุมนัดแรกของ ปี 2567 นี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานเพื่อทราบถึงระบบการลงข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ Marine Map ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ โดยมี 6 ภาคเอกชนเข้าร่วม ประกอบด้วย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบพื้นที่แม่น้ำบางปะกง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบพื้นที่แม่น้ำท่าจีน บริษัท ปูนชิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดตรัง และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบพื้นที่คลองท่าจีน จังหวัดภูเก็ต รวมถึงหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนั้นที่ประชุมร่วมกัน พิจารณาพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ (เพิ่มเติม) เนื่องจากภาคเอกชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯบริเวณปากแม่น้ำ (ดอยช์แบงก์) ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะทะเลอย่างมีส่วนร่วมบริเวณปากแม่น้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อทราบต่อไป

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง