DMCR NEWS

ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "วิเคราะห์ร่าง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....และการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ e - Marketplace และ e - bidding" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

  • 9 ธ.ค. 2558
  • 1,386

ดาวน์โหลด

ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "วิเคราะห์ร่าง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....และการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ e - Marketplaceและ e - bidding" รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.59 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง