DMCR PUBLICATIONS

รายงานประจำปี 2552

  • มีผู้สนใจ จำนวน 988 คน

ธันวาคม 2552

-

ข้อมูลภายในเล่ม
- ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
- ผลการปฏิบัติราชการ
- รายงานการเงินของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ผลงานสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2552

0 เล่ม

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

รายงานประจำปี

ตัวอย่างหนังสือ