DMCR PUBLICATIONS

สถานการณ์การบุกรุกป่าชายเลนของประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1807 คน

ธันวาคม 2555

-

ตามนโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวัน ที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้ระบุในนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบการบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่า เร่งสำรวจและจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุนการจัดการแบบมีส่วนร่วม และให้คนกับคนป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทำให้คนมีภารกิจดูแลป่าไม้ให้มีความยั่งยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายทั้ง 3 ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริ เพิ่มความชุ่มชื่นของป่าโดยฝายต้นน้ำลำธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่าและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้นั้น

-

จิรพันธ์ หมวดจันทร์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

เอกสารวิชาการ

16 ธ.ค. 2556