DMCR PUBLICATIONS

ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการพัฒนาตัวอ่อนทากเปลือย ชนิด Phestilla lugubris Bergh, 1870 2551

  • มีผู้สนใจ จำนวน 923 คน

ธันวาคม 2551

-

ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์และพัฒนาการของตัวอ่อนจนถึงระยะก่อนลงเกาะคลานบนพื้น ของทากเปลือยชนิด Phestilla lugubris Berg, 1870 ซึ่งเก็บรวบรวมจากชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ตัว เป็นเวลา 2 เดือน

-

ราตรี สุขสุวรรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ