DMCR PUBLICATIONS

การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1434 คน

เมษายน 2554

-

เอกสารการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทยฉบับบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกบอการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการจัดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในวันที่ 28-29 เมษายน 2554 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยรายละเอียดของเอกสารประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 สถานการณ์ ปัญหาสาเหตุ ผลกระทบ และข้อมูลสารสนเทศการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ส่วนที่ 2 วิธีและรูปแบบการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และข้อพิจารณาทางเลือก และส่วนที่ 3 กฎหมาย นโยบาย แผน มาตรการและผลการศึกษาโครงการการจัดการการกัดเาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทย

1000 เล่ม

รศ.ดร. สุทัศน์ วีสกุล,ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์,ดร.วรศักดิ์ พ่วงเจริญ,นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์,นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล,นายวรวุฒิ ตันติวนิช,นายชวลิต อุรพีพัฒนพงศ์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

การบริหารจัดการทรัพยากร