DMCR PUBLICATIONS

ความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศแนวปะการังของเกาะบริวารด้านใต้เกาะภูเก็ต2551

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1127 คน

ธันวาคม 2551

-

ศึกษาองค์ประกอบชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่บริเวณโซนลาดชันของแนวปะการังด้านตะวันตกของแหลมพันวา และเกาะบริวารด้านใต้ของเกาะภูเก็ต ได้แก่ เกาะโหลน เกาะแอวเกาะเฮ และ เกาะบอน ประเมินความชุกชุมครอบคลุมสัตว์น้ำรวม 55 ชนิดใน 5 ไฟลัม (Arthropoda,Cnidaria, Echinodermata, Mollusca และ Platyhelminthes)

-

ทิพามาศ อุปน้อย และ วีระชาติ เพ็งจำรัส

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

16 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ