DMCR PUBLICATIONS

การพัฒนาของประชาคมปะการังบนแท่งคอนกรีตที่ใช้ในการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต2548

  • มีผู้สนใจ จำนวน 993 คน

ธันวาคม 2548

-

ศึกษาองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มปะการัง บนแท่งคอนกรีตที่ใช้ในการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งวางไว้ใต้น้ําในระยะเวลาแตกต่างกัน คือ 1 เดือน, 6 เดือน, 18 เดือน, 36 เดือน และ 84 เดือน พบปะการังมากกว่า 16 สกุล จํานวนและขนาดโคโลนีของปะการงจะเพิ่มและมีการพัฒนาขึ้นตามเวลาที่แท่งคอนกรีตวางอยู่ใต้น้ํา

-

นลินี ทองแถม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ