DMCR PUBLICATIONS

การศึกษาลักษณะสัณฐานสำคัญบางประการในไส้เดือนทะเลวงศ์ SIGALIONIDAE (POLYCHAETA) STUDY OF IMPORTANT MORPHOLOGICAL CHARACTERS IN SIGALIONIDAE (POLYCHAETA) 2548

  • มีผู้สนใจ จำนวน 808 คน

ธันวาคม 2548

-

การศึกษานี้ได้เสนอว่า inner tentacularlamellae, inner tentacular sheaths และ inner tentacular lobes มีพัฒนาการมาจากต้นกำเนิดอวัยวะเดียวกัน (homologous) neuropodial papillae และ neuropodial stylodes มีพัฒนาการมาจากต้นกําเนิดอวัยวะเดียวกัน ผลจากการศึกษายังนําไปสู่การวิจารณ์ การใช้คําเฉพาะ neuropodial bract และ neuropodial lobe ซึ่งคําว่า neuropodial lobe สามารถอธิบายลักษณะที่พบได้และมีความหมายชัดเจน ขณะที่คําเฉพาะ neuropodial bract ที่ใช้ในการอธิบายลักษณะในวงศ์ Sigalionidae ยังมีความสับสนในความหมายซึ่งควรมีการชี้แจงให้ชัดเจนเสียก่อน การศึกษาลักษณะต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วมีความสําคัญต่อการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานและอนุกรมวิธานเชิงวิวัฒนาการ ทําให้เกิดความเข้าใจและความถูกต้องในการอ้างถึงลักษณะนั้น ๆ

- เล่ม

จรัสศรี อ๋างตันญา

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ