DMCR PUBLICATIONS

ฤดูกาลวางไข่ของเต่าทะเลแปรผันตามอุณหภูมิ 2551

  • มีผู้สนใจ จำนวน 923 คน

ธันวาคม 2551

-

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและสถิติการวางไข่ของเต่าตนุ (Chelonia mydas) บริเวณเกาะหูยง จังหวดพังงา และเกาะคราม จังหวดชลบุรี ระหว่างปีค.ศ. 1955 - 2007 พบว่าสถิติการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลแปรผันตามอุณหภูมิของอากาศ สมการความสัมพันธ์แบบโพลีโนเมียลแสดงให้เห็นว่า เต่าตนุเลือกที่จะวางไข่ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 27-31 องศาเซลเซียส

0 เล่ม

ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ