DMCR PUBLICATIONS

คัมภีร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย 2557

  • มีผู้สนใจ จำนวน 3680 คน

พฤษภาคม 2557

978-616-3161-47-5

ด้วยความตั้งใจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ต้องการให้มีคู่มือข้อมูลรอบด้าน กรอบทิศทาง และ แนวทางดําเนินการ ที่สามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป จึงได้จัดพิมพ์เอกสารฉบับนี้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ต่อชุมชน ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และต่อทรัพยากรเอง

1,000 เล่ม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

รายงานประจำปี

3 ก.ย. 2557