DMCR PUBLICATIONS

การศึกษาสัตว์พื้นทะเลบริเวณป่าชายเลนอ่าวภูเก็ต 2551

  • มีผู้สนใจ จำนวน 936 คน

ธันวาคม 2551

-

ศึกษาประชาคมสัตวพื้นทะเลขนาดใหญ่ในระบบนิเวศป่าชายเลนอ่าวภูเก็ต ในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีอายแตกต่างกัน 4 แปลงได้แก่ ป่าเสื่อมโทรมเตรียมปลูกทดแทน ป่าชายเลนปลูกอายุ 1 ปี ป่าชายเลนปลูกอายุ 8 ปี และป่าชายเลนธรรมชาติ พบสัตวพื้นทะเลรวม 50 ชนิด

-

วราริน วงษ์พานิช

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ