DMCR PUBLICATIONS

การศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลโดยใช้เครื่องมือระวะ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 961 คน

ธันวาคม 2551

-

เก็บรวบรวมตัวอย่างสัตวน้ำ ขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือ “ระวะ” บริเวณแหล่งหญ้าทะเลบ้านป่าคลอก จังหวัดภูเก็ตจำนวน 4 เที่ยว ในเดือนกันยายนและ ตุลาคม 2547 เดือนมิถุนายนและกันยายน 2548 เก็บ ตัวอย่างเวลากลางวันขณะน้ำเริ่มขึ้นในช่วงน้ำเกิด ที่ระดับความลึกประมาณ 1 เมตร พบจำนวนชนิดของสัตว์ น้ำ กลุ่มปลา กลุ่มปู กลุ่มกุ้ง และกลุ่มหอย รวม 126 ชนิด จาก 57 วงศ์

-

วราริน วงษ์พานิช วิชัย สินอนันต์ และสุธารัตน์ ชนะสกุลนิยม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ