DMCR PUBLICATIONS

โครงการนาร่องสำรวจความสมบูรณ์ของป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1052 คน

ธันวาคม 2555

-

โครงการนำร่องสำรวจความสมบูรณ์ของป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสมบูรณ์ของป่าชายเลนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการสำรวจและวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของป่าชายเลย และนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันในการศึกษาความสมบูรณ์ของป่าชายเลนในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป โดยการสำรวจชนิดและเก็บข้อมูลการเติบโตของต้นเฉพาะที่เป็นยืนต้น (tree) จากแปลงตัวอย่างชั่วคราว ขนาด 20 X 20 ที่วางตามแนวเส้นสำรวจ รวมทั้งสิ้นจำนวน 114 แปลง 17 แนวสำรวจ ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา อำเภอปากพนัง และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้นจำนวน 73,549.6 ไร่ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีมวลชีวภาพ (biomass index) เพื่อจัดระดับความสมบูรณ์ของป่าชายเลนต่อไป

-

อภิชาติ หนูน้อย

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

เอกสารวิชาการ