DMCR PUBLICATIONS

การสำรวจสถานภาพทุ่นผูกเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1074 คน

มกราคม 2555

-

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (จ.ภูเก็ต) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจสถานภาพทุ่นผูกเรือที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเพื่อป้องกันและลดความเสียหายของแนวปะการังจากการทิ้งสมอเรือท่องเที่ยวและเรือประมง บริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนองซึ่งมีการติดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๑ แห่ง ๒๒๗ จุด โดยทำการสำรวจในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ – เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งทำการสำรวจทุ่นรวมทั้งสิ้นจำนวน ๘ แห่ง ๑๘๖ จุดโดยแยกเป็นทุ่นผูกเรือในจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๔ แห่ง ๑๒๓ จุด ในจังหวัดพังงา ๙ แห่ง ๔๐ จุด และในจังหวัดระนอง จำนวน ๕ แห่ง ๒๓ จุด การสำรวจใช้วิธี (๑) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ (๒) การสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ซึ่งการสำรวจภาคสนามดำเนินการโดยใช้วิธีการสำรวจ สภาพทุ่นที่ติดตั้งในพื้นที่การสัมภาษณ์และการสอบถาม

300 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

เอกสารวิชาการ

17 ก.ย. 2557