DMCR PUBLICATIONS

ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียม จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1149 คน

กรกฎาคม 2557

978-616-316-167-3

-

-

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

เอกสารวิชาการ