DMCR PUBLICATIONS

ปริมาณโลหะหนักที่พบในเนือเยื้อของวาฬในน่านน้ำไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1024 คน

ธันวาคม 2547

-

จากการศึกษาโลหะหนัก 8 ชนิด คือ สารหนู (As), แคดเมียม (Cd), ตะกั่ว (Pb), ทองแดง (Cu), สังกะสี (Zn), เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn) และปรอท (Hg) ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของวาฬ 3 ชนิด จํานวนรวมทั้งสิ้น 4 ตัว คือ วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni Anderson, 1878) 2 ตัว, วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps de Blainville, 1838) 1 ตัว และวาฬนําร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus Gray, 1846) 1 ตัว ซึ่งขึ้นมาเกยหาดเสียชีวิตในทะเลน่านน้ำไทย พบว่าอวัยวะที่มีการสะสมสารหนู แคดเมียม ทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีส มากที่สุดคือตับ

0 เล่ม

สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์ นฤมล กรคณิตนันท์ และ สุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ