DMCR PUBLICATIONS

รักษ์อ่าวไทยตอนบน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

  • มีผู้สนใจ จำนวน 837 คน

ตุลาคม 2556

-

ข้อมูลในเล่ม
   - โลมาและปลาวาฬ
   - ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
   - รักษ์ป่า รักษ์เลน
   - โลมาอิรวดี
   - กฏหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมือคราดหอย

-

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

วารสาร ทช.

25 ก.ย. 2557

ตัวอย่างหนังสือ