DMCR PUBLICATIONS

การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2334 คน

กันยายน 2557

978-616-316-190-1

การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีการใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต การศึกษา และการบริการวิชาการด้วยสหสัมพันธ์วิทยาอย่างบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร พัฒนาเอกสาร “การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล” ฉบับนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังว่าจะให้เป็นองค์ความรู้ เสนอแนวทางการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

200 เล่ม

ผศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช.

บริษัท คลาสิคสแกน จำกัด

การบริหารจัดการทรัพยากร