DMCR PUBLICATIONS

การศึกษาเปรียบเทียบประชาคมปลาในพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลน อ่าวภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 783 คน

ธันวาคม 2556

-

ศึกษาเปรียบเทียบความชุกชุมและรูปแบบประชาคมปลา ระหว่างแปลงปลูกป่าชายเลนอายุต่างกัน รวมทั้งบริเวณป่าธรรมชาติ เพื่อประเมินผลความสำเร็จของโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่อ่าวภูเก็ต

- เล่ม

อุกกฤต สตภูมินทร์ และ สมบัติ กาญจนไพหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ