DMCR PUBLICATIONS

ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่โครงการปลูกป่าชายเลนอ่าวภูเก็ต สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 801 คน

ธันวาคม 2556

-

ทําการศึกษาความหลากหลาย ชนิด ความชุกชุม และมวลชีวภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ใน สภาพป่าชายเลนที่แตกต่างกัน การศึกษาดําเนินการในป่าชายเลนธรรมชาติป่าชายเลนปลูกทดแทนอายุ 8 ปี และ 1 ปี และพื้นที่เตรียมปลูกป่าชายเลนทดแทน พบสัตว์น้ำรวม 6 ไฟลัม และมีความหลากหลาย ชนิด และความชุกชุมค่อนข้างสูง

- เล่ม

ทิพามาศ อุปน้อย วีระชาติ เพ็งจำรัส สมหญิง พวงประสาน และ หทัยรัตน สินสวัสดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ