DMCR PUBLICATIONS

องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1107 คน

ตุลาคม 2557

-

แมงกะพรุนกล่อง หรือที่ชาวประมงมักเรียกว่า บอบอจอก จอกแก้ว ลูกจอก มีรายงานพบประมาณ 36 ชนิด บางชนิดมีพิษทำให้บาดเจ็บรุนแรงหรือทำให้เสียชีวิตได้

3,000 เล่ม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)