DMCR PUBLICATIONS

ชุมชนรักษ์ป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1288 คน

สิงหาคม 2556

-

“การประกวดคัดเลือกชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน”เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วม” ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลุ่มหรือชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ตลอดจนบำรุง รักษา ใช้ประโยชน์ และอยู่ร่วมกับป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนที่เข้าร่วมการประกวด ตลอดจนส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑-๖ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกชุมชน ซึ่งบุคลากรทั้งหมด ล้วนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการคัดเลือกและตัดสินผลการประกวดชุมชนต้นแบบฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

-

สำนักอนุรักษทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการ