DMCR PUBLICATIONS

รายงานผลการดำเนินงานสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

  • มีผู้สนใจ จำนวน 956 คน

พฤศจิกายน 2557

9786163161895

รายงานผลการดำเนินงานสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556, เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 99 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพมหานคร

400 เล่ม

นายนิพนธ์ ทองอยู่

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานประจำปี