DMCR PUBLICATIONS

บทเรียนการจัดการปัญหาการกัดเซาะขายฝั่งที่สอดคล้องกับระบบชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1161 คน

มกราคม 2557

978-616-91902-5-7

ประเทศไทยมี 23 จังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ความยาวชายฝั่งตั้งแต่ภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและรวมกับความยาวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความยาวชายฝั่งประมาณ 3,148 กิโลเมตร โดยมีลักษณะทางธรณีสันฐานที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือ หาดหิน หาดทราย และหาดเลน ซึ่งมีสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงแตกต่างกันไป สาเหตุหลักเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น คลื่น ลม กระแสน้ำ เป็นต้น และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การพัฒนาชายฝั่ง และการทำลายป่าชายเลน เป็นต้น การเสริมสร้างความรู้และความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น รัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 เห็นชอบโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ และการให้ความรู้แก่ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือและเผยแพร่ถ่ายทอด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างบูรณาการ แก่เจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง เจ้าหน้าที่รัฐส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และภาคประชาชน

1000 เล่ม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการทรัพยากร