DMCR PUBLICATIONS

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

  • มีผู้สนใจ จำนวน 963 คน

ธันวาคม 2551

-

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ตรวจสอบความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน ประสิทธิภาพของ กระบวนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งศึกษาผลการดำเนินงาน ประชากรที่ศึกษา คือ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้กลุ่มตัวอย่างรวม 21 คน และประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานซึ่งเป็นประชากรที่มาใช้บริการจากหน่วยงานในสังกัด ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ในช่วงปี 2551 ในพื้นที่รับผิดชอบ 10 หน่วยงาน สุ่มตัวอย่างแบบพบโดยบังเอิญ กำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 380 คน โดยกระจายทุกพื้นที่ จังหวัดละ 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจำแนกข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล

-

ปฏิมา มั่นศิลป์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ