DMCR PUBLICATIONS

โครงการการวิเคราะห์ความคุ้มค่าประเมินผลกระทบระบบนิเวศทางทะเลและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1025 คน

ธันวาคม 2557

-

ที่ผ่านมาได้มีการศึกษามูลค่าผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของ
รองศาสตราจารย์ ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ที่ประเมินไว้ว่าในปี พ.ศ.2550 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 7.4 ล้านล้านบาท แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงของบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และที่สำคัญ คือ ได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นอย่างมาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการศึกษาเพื่อปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นปัจจุบัน

-

รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง-ศรีเสาวลักษณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง