DMCR PUBLICATIONS

การสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพแนวปะการัง และผลกระทบของการฟอกขาวที่มีต่อระบบนิเวศแนวปะการังในน่านน้ำไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1462 คน

ธันวาคม 2554

-

เนื่องจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความเสียหายขึ้นในแนวปะการังอย่างฉับพลันและเป็นบริเวณกว้าง จึงเกิดแนวทางการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของนักวิจัยด้านแนวปะการังจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โครงการนี้ได้รับความสำเร็จในด้านการได้มาของข้อมูลสถานภาพพื้นที่ และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรแนวปะการังภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกต่อไปเท่านั้น อีกทั้งยังเกิดความร่วมมือกันในลักษณะเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาของทรัพยากรแนวปะการังของประเทศต่อไปในอนาคต

-

หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ