DMCR PUBLICATIONS

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

  • มีผู้สนใจ จำนวน 7929 คน

มีนาคม 2558

-

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558

-

-

กองกฎหมาย

-

การบริหารจัดการทรัพยากร