DMCR PUBLICATIONS

โครงการการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1541 คน

พฤศจิกายน 2554

-

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก่อให้เกิดผลกระทบและนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลต่อความสามารถในการที่มนุษย์จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นๆ และนับวันความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ทรัพยาการเริ่มมีมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนคดีทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากตามไปด้วย งานวิจัยโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดีและการประเมินค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

-

รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง ศรีเสาวลักษณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง