DMCR PUBLICATIONS

พรรณไม้รอบรั้ว ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6

  • มีผู้สนใจ จำนวน 981 คน

สิงหาคม 2556

978-616-316-100-0

หนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ชุดพรรณไม้รอบรั้ว ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลวิชาการด้านพฤกษศาสตร์พรรณไม้ป่าชายเลนจังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนระดับพื้นที่ โดยดำเนินการในบริเวณท้องที่ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบมีพรรณไม้ป่าชายเลน จำนวน 28 ชนิด และพรรณไม้อื่นๆ จำนวน 27 ชนิด

500 เล่ม

วีณา หนูยิ้ม ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

เวิลด์มีเดีย กราฟฟิค

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

8 มิ.ย. 2558

ตัวอย่างหนังสือ