DMCR PUBLICATIONS

รายงานประจำปี 2557

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1081 คน

มิถุนายน 2558

1906-2710

ในปีงบประมาณ 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความสมบูรณ์ 1.709 ล้านไร่ (ป่าชายเลน 1.52 ล้านไร่ ปะการัง 0.096 ล้านไร่ และหญ้าทะเล 0.093 ล้านไร่) ภายใต้กิจกรรมต่างๆ

1,500 เล่ม

ส่วนสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายงานประจำปี

16 มิ.ย. 2558

ตัวอย่างหนังสือ