DMCR PUBLICATIONS

เครื่องมือประมงพื้นบ้าน อีกหนึ่งวิถีอนุรักษ์ของป่าคลอก

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1238 คน

มิถุนายน 2558

-

การทำการประมงเป็นอาชีพที่ชาวบ้านป่าคลอก จ.ภูเก็ต ยึดเป็นอาชีพมายาวนาน ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่สมบูรณ์ทำให้ชาวป่าคลอกได้ผลตอบแทนที่ดีจากการประมงมาตลอด
อย่างไรก็ตาม ความทันสมัยของเทคโนโลยีได้พัฒนาความสามารถในการจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น แต่เครื่องมือบางชนิดทำลายทรัพยากรให้หมดไปเร็วขึ้นด้วย เครื่องมือประมงพื้นบ้านจึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเอาไว้ให้ลูกหลานมีใช้ตลอดไป

-

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การมีส่วนร่วม (เช่น ขยะทะเล เครื่องมือประมง เป็นต้น)

25 มิ.ย. 2558

ตัวอย่างหนังสือ