DMCR PUBLICATIONS

ผลกระทบจากมวลน้ำจืดในอ่าวไทยตอนบน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 843 คน

ธันวาคม 2554

-

จากการออกติดตามผลกระทบจากมวลน้ำจืดไหลลงสู่บริเวณอ่าวไทยโดยการสำรวจทางสมุทรศาสตร์รวม 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5-8, 13-14 และ 20-21ธันวาคม 2554 พบว่ามวลน้ำมีทิศทางพัดไปทางฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย โดยชายฝั่งทางด้านตะวันตกมีความเค็มต่ำกว่าด้านตะวันออกอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่ ชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี

-

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)