DMCR PUBLICATIONS

แพลงก์ตอนพืชที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1258 คน

มกราคม 2549

-

การศึกษาแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบน ได้ดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2546 ถึงเดือนตุลาคม 2547
ผลการศึกษาพบ ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเกิดขึ้นตลอดทั้งปี สามารถจำแนกแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุของการเกิด ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม และแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลเจลเลต

คำสำคัญ PHYTOPLANKTON , RED TIDE PHENOMENA

-

รวมทรัพย์ ชำนาญธนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ