DMCR PUBLICATIONS

คู่มือจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเล

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2170 คน

กุมภาพันธ์ 2558

978-616-316-211-3

ความรู้เบื้องต้นในการรู้จักชนิดพันธุ์และวิธีการจำแนกสัตว์น้ำที่พบทั่วไปในธรรมชาติ และที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด และห้างสรรพสินค้าบางชนิดพันธุ์เท่านั้น
FAO species identification guide for fishery purposes. Sea turtles of the world and Cephalopods of the world

-

ดร.อนุวัฒน์ นทีวัฒนา , ชัชชัย ศิลปสมุทร และ เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย

อื่นๆ

บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี จำกัด

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง