DMCR PUBLICATIONS

แผนฟื้นฟูทรัพยากรปะการัง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1045 คน

กรกฎาคม 2553

978-974-286-803-1

แนวปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อน และเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในทะเล แนวปะการังในประเทศไทยมีแนวโน้มจะมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของท้องทะเล เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม และยังมีแนวโน้มเพิ่มความขัดแย้งและการแก่งแย่งทรัพยากรระหว่างผู้ใช้ประโยชน์ด้วย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนฟื้นฟูปะการัง เพื่อป้องกันและลดสาเหตุที่ทำให้แนวปะการังเสื่อมโทรม ฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมด้วยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม และกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการต่อไป

1500 เล่ม

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือ