DMCR PUBLICATIONS

แมงกะพรุนที่พบในน่านน้ำไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1835 คน

สิงหาคม 2558

-

ในน่านน้ำไทย พบแมงกะพรุนในชั้น Cubozoa (แมงกะพรุนกล่อง) 8 ชนิด และในชั้น Scyphozoa 22 ชนิด

-

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)