DMCR PUBLICATIONS

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ร่วมสร้างบ้านปลา...ด้วยปะการังเทียม" เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเล

  • มีผู้สนใจ จำนวน 922 คน

กันยายน 2552

-

เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 47

3000 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ)

ตัวอย่างหนังสือ