DMCR PUBLICATIONS

แผนยุทธศาสตร์เเละแผนปฎิบัติการบริหารจัดการเเนวปะการัง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1155 คน

กันยายน 2552

978-974-286-742-3

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการ สงวนรักษา คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และเชื่องโยงการพัฒนาระดับชาติอย่างยั่งยืน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตระหนักถึงความสำคัญแนวปะการังต่อระบบนิเวศในทะเล การท่องเที่ยว และต่อวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง

1000 เล่ม

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

การมีส่วนร่วม (เช่น ขยะทะเล เครื่องมือประมง เป็นต้น)

ตัวอย่างหนังสือ