DMCR PUBLICATIONS

ฐานข้อมูลปะการังเทียมของไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1294 คน

กันยายน 2551

978-974-286-574-0

ในอดีตที่ผ่านมานั้น การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปะการังเทียม จะอยู่ในรูปแบบของแผนที่ตำแหน่งที่วางปะการังเทียม ซึ่งยังไม่มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการที่จะรวบรวมข้อมูลปะการังเทียมไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดการปะการังเทียม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าหมายในการจัดวางปะการังเทียม คือ การเอื้อประโยชน์ต่อการทำการประมงพื้นบ้าน ในขณะที่ยังคงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

0 เล่ม

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ