DMCR PUBLICATIONS

การสำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดูมรสุมบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1239 คน

เมษายน 2550

978-974286-210-7

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาสำคัญของทุกจังหวัดที่อยู่ติดทะเล ผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง และการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งที่นับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การสำรวจพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลฯ ฉบับนี้ เป็นการเสนอผลการสำรวจ และมาตรการเบื้องต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดปัตตานี ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนมกราคม 2550 โดยพบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงจำนวน 25 ตำบล จาก 113 ตำบล ที่ติดชายฝั่งทะเล สาเหตุที่พบใหญ่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลของมนุษย์ ที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินชายฝั่งทะเลอย่างไม่เหมาะสม

1000 เล่ม

นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ