DMCR PUBLICATIONS

รวมกฏหมายที่ใช้สำหรับดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณบ้านของเรา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1041 คน

ตุลาคม 2549

974-286-127-7

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสาระและบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการดูแลและควบคุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

500 เล่ม

นายเกรียง มหาศิริ

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

การบริหารจัดการ

17 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ