DMCR PUBLICATIONS

รู้รักษ์พิทักษ์ทะเลไทย อ่าวไทยตอนกลาง ปีที่1 เล่มที่1

  • มีผู้สนใจ จำนวน 884 คน

มิถุนายน 2558

-

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
- เกาะทะลุกับการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้น้ำ
- "กลุ่มดอกไม้ทะเล" กลุ่มเล็กๆบนเกาะที่ไม่เล็ก ...เกาะพะงัน
- อ่าวบ้านดอน
- งานฟื้นฟู หอยมือเสือ วางซั้งกอ แปลงปลูกปะการัง เก็บขยะ
- ผู้ใหญ่แดง นักอนุรักษ์หอยมือเสือ

-

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

วารสาร ทช.