DMCR PUBLICATIONS

สถานภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจจำพวกกุ้งกลุ่ม Penaied

  • มีผู้สนใจ จำนวน 902 คน

เมษายน 2550

974-286-048-3

ผลงานวิจัยกว่า 87 เรื่องได้ถูกรวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงสถานภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จำพวกกุ้งทะเลกลุ่มพีเนอิด (Penaeid) ในบริเวณอ่าวพังงา อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนใหญ่มีความล้าสมัยเนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการมาแล้วย้อนหลังไปกว่า 25 ปี แต่สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของกุ้งทะเลแต่ละชนิด

500 เล่ม

ทิพามาศ อุปน้อย

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

เอกสารวิชาการ

17 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ