DMCR PUBLICATIONS

แนวทางการวางแผนการจัดการชายฝั่งทะเลเชิงพื้นที่สำหรับประชาชน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1157 คน

2558

978-616-278-265-7

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ริเริ่ม “โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด เซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด” เพื่อพัฒนาคู่มือเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนกลาง เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2555 โดยในปีนี้ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการวางแผนการจัดการชายฝั่งทะเลเชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่ การวางแผนการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการและการจัดการชายฝั่งเชิงพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการชายฝั่งที่มีความสำคัญ

1,000 เล่ม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

protexts.com

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ